spacer 
realestate-algarve.info home your portugal information source to real estate and living in portugalRobert M.L. Snapper
www.citius-altius-fortius.info
spacer spacer spacer
  SELECTEER CATEGORIE:
spacer
spacer
 
spacer
spacer

spacer

   

Bike Erg SB 2018 : Indoor Rowing
Nonathon : Indoor Rowing
The benefit of low-cadence cycling : Cycling
Training in the Heat : General Health Info
Synching with Strava : Indoor Cycling
Wave surfing in Portugal : Wave surfing
What is wave surfing : Wave surfing
Tranings Guide Concept2 : Indoor Rowing
How fast do I lose fitness : Training
World Records on Row - Ski and Bike Erg : Records
Fitness level : Training
Decline due to aging : Training
Sport Injuries : Health
Steve Redgrave : Profiles
Trainings volume through weights : Weightlifting
RowPro : Rowing
Interval sessions : Training
Sport Training Centra Portugal : Sport centre
World Hour Record Bike : Cycling
Principles of long distance running : Running
Padel versus Clips : Padels & Clips
Gears info for beginners : Gears
Strenght level calculator : Weightlifting
CANYON Roadlite : Bikes
CANYON Roadlite YT : Bikes
Karvonen : Measuring is Knowing
Official rowing site : Rowing
Heart Rate Bands RS : HR & HRV&SPO2
Inversion tables : General Health Info
Word Records Men : Athletic
Women Rowers on the Olympics : Stories
World Hour Records Running : Athletic
What is HRV - Heart Rate Variability - 2 : HR & HRV&SPO2
All about padel courts : Padel
What is indoor Rowing? : Indoor Rowing
Best Road Pedals : Cycling
VO2 Max Tables : General Health Info
Indoor rowing and health : Indoor Rowing
HRV by ithlete : HR & HRV&SPO2
Saddle tilt : Cycling
Is Sleeping Naked Better for Your Health? : General Health Info
A special breakfast : General Health Info
Ergstick and Ergdata : Indoor Rowing
Heart Rate Variability or HRV : HR & HRV&SPO2
HRV by Elite : HR & HRV&SPO2
Frozen shoulder : General Health Info
BMI : General Health Info
Hit and Run : Stories
How to choose a bike saddle : Bikes
What is padel - You tube : Padels & Clips
Wat is padel - You Tube : Padels & Clips
Social Media and sharing : Social Media
Nokia : Blood Pressure
WR Marathon 2018 Kipchoge : Athletic
What is H I I T : Training
HRV vs HR : Measuring is Knowing
Bike gears for beginners : Gears
Tacx Bushiso Test : Home Trainers
VO2 Max : VO2Max
Cycling : World Hour Records
What and who is Citius-Altius-Fortius : Home
Making sense of drag factor : Indoor Rowing
History : Padels & Clips
Shoes and Clips : Cycling
Justine Renston : Profiles
Q-Power : Indoor Rowing
Surfing terms : Wave surfing
5 Tips to improve your sleep : General Health Info
How Beta blockers can affect performance : General Health Info
28-05-2018 : Indoor Rowing
You tube movies : Wave surfing
You Tube Videos : Bikes
Fitting handle bar tape : Bikes
Lactid Acid : General Health Info
Carbon or Aluminium : Handle Bars
Is Training By Heart Rate A Thing Of The Past? : HR & HRV&SPO2
HR versus HRV : HR & HRV&SPO2
What is BMI : General Health Info
Rowing Records Indoor RS : Indoor Rowing
Back cycling light : Cycling
Lucy Bartholomew : Stories
Indoor Home Trainers : Indoor Cycling
Training during holidays : Cycling
Strapping and taping : General Health Info
Cycling in Portugal : Cycling
Rowing Apps : APPS
The future of gears? : Gears
World Records Women : Athletic
8 Mistakes when measuring HRV : HR & HRV&SPO2
Orthastatic Test : Measuring is Knowing
Influence Beta Blockers on performance : General Health Info
What is HRV - Heart Rate Variability : HR & HRV&SPO2

Gember : Gezondheids Info
Wie en wat is Citius-Altius-Fortius : Home
Maximale Hartslag : Gezondheids Info
Fietsmaat berekenen : Fietsen
Verzettentabel : Fietsen
Depressie of een dippie : Gezondheids Info
Wat is Watt : Fietsen
Inspanningstest : Fietsen
Citius-Altius-Fortius : Home
Lijnzaad : Gezondheids Info
Fietsen in Portugal : Fietsen
Hartslag zones : Meten is Weten
Mijn hartslag zones : Meten is Weten
De ideale fietspositie : Fietsen
Polar Testen : Meten is Weten
Bloeddrukwaarden : Meten is Weten
Invloed sporten op dementie : Gezondheids Info
Zuurstofgehalte in het bloed : HR & HRV&SPO2
SPO2 Zuurstofgehalte in je bloed : HR en HRV
Sporten en Bloeddruk : Bloeddruk
Rafael Nadal : Tennis
Hartslag : Gezondheids Info
Nadal Tennisaccademie : Tennis
Hoeveel caloriŽn om 1kg. vet te verbranden : Gezondheids Info
Hoeveel caloriŽn om 1kg. vet te verbranden : Gezondheids Info
Hoeveel caloriŽn in wijn : Gezondheids Info
Derailleur afstellen : Wielrennen
Risico factoren hartaanval : Gezondheids Info
Diabetes 1 en 2 : Gezondheids Info
Hartslag Variabelen : Gezondheids Info
Runners world : Nieuwsberichten
Herstel van training : Gezondheids Info
Wat is indoor roeien? : Indoor Roeien
Bloeddrukwaarden : Gezondheids Info
Invloed van temperatuur op prestaties : Meten is Weten
10 goede redenen om te gaan fietsen : Fietsen
Herken een hartaanval : Gezondheids Info
Oversteek Stille Oceaan : Zwemmen
Mijn indoor roei records : Indoor Roeien
Mijn indoor fiets records : Bike Erg
Ski-Erg 2017-2018 : Records
Hartslag meten : Gezondheids Info
Lage Hartslag in Rust : Algemene Info
VanMoof fietsen : Fietsen
Hartritme stoornissen : Gezondheids Info
Mijn hartslag zones : Meten is Weten
Invloed van Beta blokkers op sportprestaties : Gezondheids Info

spacer spacer spacer

print articlePolar Testen

spacer
spacer

SPRONGTEST

Jekuntkiezenuitdrietypessprongtests:hurk,tegenbewegingencontinu.Dehurk-entegenbewegingstest metenjeexplosievekracht,maarbijdelaatstedoenjespierenenpezenookeenvoor-rekkingdiejejeelastischeenergielaatgebruiken,waardoorjemeestalhogerkuntspringen.Decontinuousjumptestmeetjeanaerobevermogen.Dezeismetnamenuttigvoorbeoefenaarsvansportendieanaeroobvermogeneisen,oftewel maximaleinspanninggedurendekorteperioden.

GanaarTests> Sprongtestomdesprongtesttedoen.VoorhetuitvoerenvandetesthebjeeenPolarstride sensorBluetoothģSmartnodig.ZiePolarstridesensorBluetoothģSmart

AlsjegeenPolarstridesensorBluetoothģSmartaanjeV800gekoppeldhebt,verschijntJehebteen Polar stridesensor nodigalsjenaardeSprongtestwiltgaan.

Zorgdatje,metnamevoorjebeenspieren,eenjuistewarming-uphebtgedaanalvorenseensprongtestuitte voeren.Gebruikbijhetuitvoerenvaneentestaltijddezelfdecorrectesprongtechniekvooreenoptimalevergelijkbaarheidenbetrouwbaarheidvanderesultaten.

JelaatstetestresultaatverschijntinTests> Sprongtest> Laatsteresultaat.Alleenhetresultaatvanje meestrecentuitgevoerdetestwordtweergegeven.JekuntjeeerdereresultatenbekijkeninhetV800-dagboek.GanaardeFlowwebservicevooreenvisueleanalysevanderesultatenvanjesprongtestenkiesde testinjedagboekomdedetailservantebekijken.

SQUAT JUMP

Desquatjumptestmeetexplosievekracht.DezetestwordtuitgevoerddoortebeginnenmetjeknieŽnineen hoekvan90gradentebuigenenvanuitdiehoudingzohoogmogelijkoptespringen.Dehandenmoetenopde heupenwordengehoudenomheteffectvanzwaaiendearmenopdetesttevermijden.KnieŽnenenkelsmoetenbijhetopspringenwordenuitgestrektenmoetenindezelfdeuitgestrektehoudingzijnbijhetneerkomenop debalvandevoet.

Indetestdoejedriepogingenvandesquatjumpendebestepogingvormthettestresultaat.Neemeenkorte herstelperiodetussendepogingenomtezorgenvooreenmaximaleinspanningbijelkepoging.

SquatJump uitvoeren

DoedePolarBluetoothģSmartstridesensoromenkiesSprongtest> SquatendrukopSTART.Nieuwe stridesensor zoekenverschijnt.SquatjumpsStartnow!verschijntwanneerjedetestkuntstarten.

62

1. ZetjehandenopjeheupenenbuigjeknieŽnineenhoekvan90graden.Blijfenkelesecondenstil staan. 2. Springomhoogzondereentegenbewegingtedoen. 3. Komopbeidevoetenneermetjebenenrechtendeenkelsuitgestrekt. 4. Voerdriepogingenuitvandesquatjump.Neemeenkorteherstelperiodetussendepogingenomtezorgenvooreenmaximaleinspanningbijelkepoging.

Hetisbelangrijkdatjegeentegenbewegingdoettijdensdesquatjumptest.

Tijdensdetestziejehetaantaluitgevoerdesprongen(1/3, 2/3of3/3)endehoogte vanjelaatstesprong,bijv.53cm.

Testresultaten

Nadetestziejedehoogtenvanaljedriesprongen

COUNTERMOVEMENT JUMP

Decountermovementjumpmeetexplosievekracht.Dezetestwordtuitgevoerdinstaandehoudingenzak doorineensquathoudingtotdeknieŽnineenhoekvan90gradengebogenzijnalvorenszohoogmogelijkop tespringen.Dehandenmoetenopdeheupenwordengehoudenomheteffectvanzwaaiendearmenopde testtevermijden.KnieŽnenenkelsmoetenbijhetopspringenwordenuitgestrektenmoetenindezelfdeuitgestrektehoudingzijnbijhetneerkomenopdebalvandevoet.

Indetestdoejedriepogingenvandecountermovementjumpendebestepogingvormthettestresultaat. Neemeenkorteherstelperiodetussendepogingenomtezorgenvooreenmaximaleinspanningbijelke poging.

CountermovementJump uitvoeren

DoedePolarBluetoothģSmartstridesensoromenkiesSprongtest> Countermovementendrukop START.Nieuwestridesensor zoekenverschijnt.CountermovementStartnow!verschijntwanneerjede testkuntstarten.

1. Garechtopstaanmetjehandenopjeheupen. 2. VoereensnellesquatbeweginguittotjeknieŽneenhoekvanongeveer90gradenmakenenspring dandirectomhoog. 3. Komopbeidevoetenneermetjebenenrechtendeenkelsuitgestrekt.

63

4. Voerdriepogingenuitvandecountermovementjump.Neemeenkorteherstelperiodetussendepogingenomtezorgenvooreenmaximaleinspanningbijelkepoging.

Tijdensdetestziejehetaantaluitgevoerdesprongen(1/3, 2/3of3/3)endehoogte vanjelaatstesprong,bijv.59cm.

Testresultaten

Nadetestziejedehoogtenvanaljedriesprongen.

CONTINUOUS JUMP

Decontinuousjumptestmeetjeanaerobevermogen.Dezetestismetnamenuttigvoorbeoefenaarsvan sportendieanaeroobvermogeneisen,oftewelmaximaleinspanninggedurendekorteperioden.Hetdoelvan decontinuousjumptestishetuitvoerenvanhethoogsteaantalsprongenmetmaximalehoogtetijdensde ingesteldeperiode.

DecontinuousjumptestwordtuitgevoerddoorineensquathoudingdoortezakkentotdatdeknieŽnineen hoekvan90gradengebogenzijn,daarnazohoogmogelijkoptespringen,mettweevoetentegelijkneerte komen,deknieŽntebuigenenhetopspringenteherhalentotdatdeingesteldeperiodevoorbijis.Detestmoet wordengestartmetmaximaleinspanningendoorzohoogenzosnelmogelijkoptespringen.Tijdensdetest raakjeuiteraardvermoeid,maarleverdemaximaleinspanninggedurendedegeheletest.IndeFlowwebservicekunjejetestsprongnaspronganalyserenenzienhoejespronghoogteafnamtijdensdetest.

ContinuousJump uitvoeren

Stelvůůrhetuitvoerenvandecontinuousjumptestdeduurvandetestin.KiesSprongtest> Duur van continuetestinstellenDeduurkanwordeningesteldop15seconden, 30seconden, 60secondenofop Andereduur instellen.AlsjeAndereduur instellenkiest,kunjededuurinstellenop5secondentot300 seconden.

DoedePolarBluetoothģSmartstridesensoromenkiesSprongtest> ContinuendrukopSTART.Nieuwe stridesensor zoekenverschijnt.ContinuousjumpsStartnow!verschijntwanneerjedetestkuntstarten.

1. Garechtopstaanmetjehandenopjeheupen. 2. MaakeensquatbewegingtotdatjeknieŽnineenhoekvan90gradengebogenzijnenspringdirect omhoog. 3. Komopbeidevoetenneermetjebenenrechtendeenkelsuitgestrekt. 4. Herhaaldesprongbewegingcontinutotdetestklaaris(jekrijgteengeluids-entrilsignaalalsdetest klaaris).

64

Tijdensdetestziejehetaantaluitgevoerdesprongenenderesterendetijd.

Testresultaten

Nadetestziejehetaantaluitgevoerdesprongen,degemiddeldehoogtevanjesprongenenhetgemiddeldevermogenperkilogramofpound.

FITNESSTEST

DePolarFitnessTest(conditietest)iseeneenvoudige,veiligeensnellemanieromjeaerobe(cardiovasculaire)conditieinrusttemeten.Hetresultaat,dePolarOwnIndex,isvergelijkbaarmetdemaximale zuurstofopname(VO2max),welkevaakwordtgebruiktomdeaerobeconditietebepalen.Jelichamelijkeactiviteitenniveauoplangetermijn,hartslag,hartslagvariatieinrust,geslacht,leeftijd,lichaamslengteengewicht zijnallemaalvaninvloedopdeOwnIndex.DePolarFitnessTestisontwikkeldvoorgebruikdoorgezondevolwassen.

Deaerobeconditiegeeftaanhoegoedjecardiovasculairesysteemdezuurstoftoevoerinjelichaamregelt. Hoebeterjeaerobeconditieis,destesterkerenefficiŽnterisjehart.Eengoedeaerobeconditieheeftveel voordelenvoorjegezondheid.Hethelptbijvoorbeeldeenhogebloeddrukendekansopcardiovasculaireaandoeningenenhartaanvallenteverlagen.Alsjejeaerobeconditiewiltverbeteren,moetjegemiddeldtenminstezeswekenregelmatigsportenvooreenmerkbaarverschilinjeOwnIndex.Mensenmeteenslechte conditieboekenzelfsnogsnellerresultaten.Thebetteryouraerobicfitness,thesmallertheimprovementsin yourOwnIndex.

Jeaerobeconditieverbeterthetsnelstdoortrainingenwaarbijjegrotespiergroepengebruikt.Zulkeactiviteiten zijnonderanderehardlopen,fietsen,wandelen,roeien,zwemmen,schaatsenenlanglaufen.Omjevoortgang tevolgenmoetjetijdensdeeerstetweewekeneenaantalkerenjeOwnIndexmetenomeenbasiswaardete krijgenenvervolgensdetestongeveereenmaalpermaandherhalen.

Ombetrouwbaretestresultatenteverkrijgen,zijndevolgendebasisvoorwaardenvantoepassing:

l JekuntdetestoveraluitvoerenĖthuis,opkantoor,opeenfitnessclubĖzolangdeomgevingmaarrustigis.Zorgervoordatergeenstorendegeluidenzijn(bijvoorbeeldtv,radiooftelefoon)endatergeen mensentegenjepraten. l Doedetestaltijdindezelfdeomgevingenophetzelfdetijdstip. l Nuttiggeenzwaremaaltijdenrookniet2tot3uurvoordetest. l Vermijdzwarelichamelijkeinspanningen,alcoholenstimulerendemiddelenopdedagvandetesten dedagervoor. l Zorgervoordatjeontspannenenkalmbent.Galiggenenontspanjezelf1tot3minutenvoordatjeaan detestbegint.

65

V””R DE TEST

Doejehartslagsensorom.ZieHartslagsensordragen

ZorgvůůrdatjedeteststartdatjefysiekeinstellingeninclusiefjetrainingsachtergrondnauwkeurigzijningevuldinInstellingen > Fysiekeinstellingen

DE TEST UITVOEREN

GavoorhetuitvoerenvandeFitnessTestnaarTests> FitnessTest> Ontspan jeen startdetest.

l Hartslag zoekenverschijnt.Wanneerdehartslaggevondenis,verschijneneenhartslaggrafiek,jehuidigehartslagenGaliggen en ontspan jezelfophetdisplay.Blijfontspannenenbeperklichaamsbewegingenencontactmetanderemensen. l JekuntdetestopelkmomentonderbrekendooropTERUGtedrukken.Testgeannuleerdverschijnt.

AlsdeV800jehartslagsignaalnietkanontvangen,verschijntdemeldingTestmislukt.Controleerindat gevalofdeelektrodenvandehartslagsensorvochtigzijnenofdetextielebandstrakgenoegzit.

TESTRESULTATEN

Wanneerdetestisafgelopen,hoorjetweegeluidssignalenenverschijntjegeschatteVO2maxeneenbeschrijvingvanhetresultaatvandeconditietest.

Bijwerken naar VO2maxnaar fysiekeinstellingen?verschijnt.

l KiesJaomdewaardeopteslaaninFysiekeinstellingen. l KiesalleenNeealsjejeonlangsgemetenVO2max-waardekentendezemeerdanťťnfitheidsklasse verschiltvanhetresultaat.

JelaatstetestresultaatverschijntinTests> FitnessTest> Laatsteresultaat.Alleenhetresultaatvanje meestrecentuitgevoerdetestwordtweergegeven.

GanaardeFlowwebservicevooreenvisueleanalysevanderesultatenvanjeFitnessTestenkiesdetestin jedagboekomdedetailservantebekijken.

Fitheidsklassen Mannen

Leeftijd / Jaren Zeer laag Laag Redelijk Gemiddeld Goed Zeer goed Uitstekend 20-24 <32 32-37 38-43 44-50 51-56 57-62 >62 25-29 <31 31-35 36-42 43-48 49-53 54-59 >59 30-34 <29 29-34 35-40 41-45 46-51 52-56 >56

66

Leeftijd / Jaren Zeer laag Laag Redelijk Gemiddeld Goed Zeer goed Uitstekend 35-39 <28 28-32 33-38 39-43 44-48 49-54 >54 40-44 <26 26-31 32-35 36-41 42-46 47-51 >51 45-49 <25 25-29 30-34 35-39 40-43 44-48 >48 50-54 <24 24-27 28-32 33-36 37-41 42-46 >46 55-59 <22 22-26 27-30 31-34 35-39 40-43 >43 60-65 <21 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 >40

Vrouwen

Leeftijd / Jaren Zeer laag Laag Redelijk Gemiddeld Goed Zeer goed Uitstekend 20-24 <27 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 >51 25-29 <26 26-30 31-35 36-40 41-44 45-49 >49 30-34 <25 25-29 30-33 34-37 38-42 43-46 >46 35-39 <24 24-27 28-31 32-35 36-40 41-44 >44 40-44 <22 22-25 26-29 30-33 34-37 38-41 >41 45-49 <21 21-23 24-27 28-31 32-35 36-38 >38 50-54 <19 19-22 23-25 26-29 30-32 33-36 >36 55-59 <18 18-20 21-23 24-27 28-30 31-33 >33 60-65 <16 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 >30

Declassificatieisgebaseerdopliteratuuronderzoekvan62studieswaarbijVO2max rechtstreekswerdgemetenbijgezonde,volwassenproefpersonenindeVerenigdeStaten,Canadaen7Europeselanden.Naslagwerk:ShvartzE,ReiboldRC:Aerobicfitnessnormsformalesandfemalesaged6to75years:areview. AviatSpaceEnvironMed;61:3-11,1990.

ORTHOSTATISCHETEST

Deorthostatischetestiseenalgemeengebruikthulpmiddelvoorhetvolgenvandebalanstussentrainingen herstel.Hijisgebaseerdopwijzigingentengevolgevantrainingindefunctievanjeautonomezenuwstelsel. DeresultatenvandeorthostatischetestwordenbeÔnvloeddoorverschillendeexternefactoren,zoalsstress, slaap,sluimerendeziekte,omgevingswisselingen(temperatuur,hoogte),enz.Evaluatieopdelangeretermijn helptjejetrainingteoptimaliserenenovertrainingtevoorkomen.

Deorthostatischetestisgebaseerdopdemetingvanhartslagenhartslagvariatie.Wijzigingenindehartslag endehartslagvariatieweerspiegelendewijzigingenindeautonomeregelingvanhetcardiovasculaire

67

systeem.TijdensdetestwordendeHRrest,HRstandendeHRpeakgemeten.Detijdenseenorthostatische testgemetenhartslagenhartslagvariatiezijngoedeindicatorenvanverstoringeninhetautonomezenuwstelsel,bijvoorbeeldovertraining.Hartslagreactiesopvermoeidheidenovertrainingzijnechterindividueelen eisenevaluatieopdelangeretermijn.

V””R DE TEST

Alsjedetestvoorheteerstuitvoert,moetenergedurendetweewekenzesbasislijntestswordenuitgevoerd omjepersoonlijkebasislijnwaardetebepalen.Dezebasislijnmetingenmoetentijdensgewonebasistrainingswekenwordengedaan,niettijdenszwaretrainingsweken.Debasislijnmetingenmoetenzowelnatrainingsdagenalsnahersteldagentestsomvatten.

Nadebasislijnregistratiemoetjedetest2tot3keerperweekblijvenuitvoeren.Voerwekelijkseentestuitin deochtendnaeenhersteldagennaeenzwaretrainingsdag(ofnaeenreekszwaretrainingsdagen).Eventueel kunjeeenderdetestuitvoerennaeennormaletrainingsdag.Detestbiedtmogelijkgeenbetrouwbareinformatietijdensaftrainenoftijdenseenperiodewaarinzeeronregelmatigwordtgetraind.Alsjedetrainingveertiendagenoflangeronderbreekt,verdienthetaanbevelingomjegemiddeldenvandelangetermijnteresetten endebasislijntestopnieuwuittevoeren.

Voordemeestbetrouwbareresultatenmoetdetestaltijdwordenuitgevoerdinnormaleenvergelijkbare omstandigheden.Hetisraadzaamdetest'sochtendsvoorhetontbijttedoen.Devolgendebasisvoorwaardenzijnvantoepassing.

l Doedehartslagsensorom.

l Zorgervoordatjeontspannenenkalmbent.

l Jekuntineenontspannenhoudingzittenofopbedliggen.Depositiemoetaltijdhetzelfdezijnalsjede testuitvoert.

l JekuntdetestoveraluitvoerenĖthuis,opkantoorofopeenfitnessclubĖzolangdeomgevingmaar rustigis.Zorgervoordatergeenstorendegeluidenzijn(bijvoorbeeldtv,radiooftelefoon)endater geenmensentegenjepraten.

l Eet,drinkenrooknietgedurende2-3uurvoordetest.

l Hetisraadzaamomdetestgeregeldenopdezelfdetijdvandedaguittevoeren,bijvoorkeur'sochtendsnahetopstaan,omvergelijkbaretestresultatenteverkrijgen.

DE TEST UITVOEREN

KiesTests> Orthostatischetest> Ontspannen en startdetest.Hartslag zoekenverschijnt.AlsdehartslaggevondenisverschijntGaliggen en ontspan jezelfophetdisplay.

l Jehartslaggrafiekwordtophetdisplayweergegeven.Beweegniettijdensditeerstedeelvandetest, dat3minutenduurt. l Na3minutenpieptdepolsunitenverschijntStaop.Staopenblijf3minutenstilstaan.

68

l Na3minutenpieptdepolsunitnogmaalsenisdetestafgelopen. l JekuntdetestopelkmomentonderbrekendooropTERUGtedrukken.Testgeannuleerdverschijnt.

AlsdeV800jehartslagsignaalnietkanontvangen,verschijntdemeldingTestmislukt.Controleerindat gevalofdeelektrodenvandehartslagsensorvochtigzijnenofdetextielebandstrakgenoegzit.

TESTRESULTATEN

AlsresultaatziejedewaardenvanjeHRrest,HRstandenHRpeak,vergelekenmethetgemiddeldevanje eerdereresultaten.

JelaatstetestresultaatverschijntinTests> Orthostatischetest> Laatsteresultaat.Alleenhetresultaat vanjemeestrecentuitgevoerdetestwordtweergegeven.

IndeFlowwebservicekunjejetestresultatenopdelangetermijnvolgen.GanaardeFlowwebservicevoor eenvisueleanalysevanderesultatenvanjeorthostatischetestenkiesdetestinjedagboekomdedetails ervantebekijken.

RUNNINGINDEX

DeRunningIndexiseengemakkelijkemanieromdewijzigingeninjehardloopprestatiestevolgen.DeRunningIndex-waardeiseenschattingvandemaximaleaerobeloopprestaties,welkebeÔnvloedwordtdoorde aerobeconditieendeloopefficiŽntie.DoorindeloopdertijdjeRunningIndexteregistreren,kunjejevoortgangvolgen.Verbeteringbetekentdatlopenineenbepaaldtempominderinspanningkost,ofdatjetempo hogerisbijeenbepaaldinspanningsniveau.

VoordeV800houdtdeRunningIndexrekeningmetheteffectvanstijgingenendalingen.Bijeengegeven tempovergtbergoplopenfysiologischmeerinspanningdanlopenopvlakkegrondenvergtbergaflopenminderinspanningdanlopenopvlakkegrond.

Omdemeestnauwkeurigeinformatieoverjeprestatiesteverkrijgen,dienenjewaardenvoorHFmax enHFrest tezijningesteld.

DeRunningIndexwordtberekendtijdenselketrainingssessiewanneerdehartslag-enGPS-functiezijningeschakeld/deStrideSensorBluetoothģSmartwordtgebruiktendevolgendevereistenvantoepassingzijn.

l Hetgebruiktesportprofieleenhardlooptype(hardlopen,roadrunning,trailrunningenz.) l Desnelheidmoet6km/u/3,75mi/uofsnellerzijnendeduurminimaal12minuten l Hoogtegegevensmoetenbeschikbaarzijn(anderswordtgeenrekeninggehoudenmetstijgingen daling)

Omdemeestnauwkeurigeinformatieoverjeprestatiesteverkrijgen,dienenjewaardenvoorHFmax enHFrest tezijningesteld.Deberekeningbegintwanneerjederegistratievandesessiestart.Tijdenseensessiemag jetweemaalstoppen,bijvoorbeeldvoorverkeerslichten,zonderdeberekeningteverstoren.Nadesessie toontjeV800eenRunningIndex-waardeenslaathetresultaatopinhettrainingsoverzicht.

Zorgdatdestridesensorgekalibreerdis,alsjedezesensorgebruikt.

 

Datum ingevoerd: 29 July 2018
 
In geval van vragen of opmerkingen aangaande dit artikel? email mij

 

print article

spacer
spacer spacer
spacer
spacer spacer
spacer
| Premium Sports Hotels |
spacer
Copyright © 2002-2022 Ricola Algarvia Ldª. All rights reserved. Legal Notices | Privacy Policy
Protected by the copyright laws of the EU and by international treaties.